Algemene voorwaarden

 1. Toepassingsgebied en draagwijdte: onderhavige bepalingen vormen de algemene voorwaarden van Leather in a Box (‘LiaB’) met maatschappelijke zetel gevestigd te Schleidweg Weisten 2, 4790 Burg-Reuland (België) en met ondernemingsnummer 0744.702.256 (E-mail: paul@leatherinabox.be ; website: www.leatherinabox.be  ; tel.: +32 468 12 66 95). Alle beroepsmatige diensten en leveringen door LiaB verricht in opdracht van de klant (hierna de ‘Diensten’), worden beheerst door deze algemene voorwaarden, met uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de klant.
  Indien de klant en LiaB schriftelijk zouden overeenkomen dat er voorrang wordt verleend aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de klant, zullen onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden van LiaB deze alleszins aanvullen.
  De klant wordt geacht de algemene voorwaarden van LiaB te kennen en te aanvaarden door het enkel feit van het plaatsen van een bestelling, toelaten van een (begin van) uitvoering van Diensten en/of betaling van de factuur, met uitsluiting van de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant, zelfs indien zij bepalen dat zij als enige gelden.
  Deze versie van de Algemene Voorwaarden vervangt alle voorgaande versies. LiaB behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie zal steeds beschikbaar zijn via de website, op eenvoudig verzoek via het contactformulier of als bijlage van de factuur.
 2. Levering: de bestelde producten worden enkel geleverd in België, Nederland, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk, en dit via een koerierdienst naar keuze van LiaB. LiaB is niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen bij de koerierdienst. Producten in voorraad worden binnen de week na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden. Producten die nog handgemaakt moeten worden, zullen zo snel mogelijk, maar ten laatste binnen één maand na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden worden.
  Het vervoer/de verzending van voor de klant bestemde artikelen geschiedt voor rekening en risico van de klant. Indien door omstandigheden vreemd aan LiaB gebruik dient te worden gemaakt van een duurdere verzendingswijze dan die waarop de verkoopprijs is gebaseerd, zijn de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de klant.
  De termijn van levering vangt eerst aan nadat wij alle voor de levering noodzakelijke gegevens hebben ontvangen.
  Foutief doorgegeven leveringsadressen tijdens de aankoop kunnen aanleiding geven tot extra kosten welke ten laste zijn van de klant.
  De opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Overschrijding ervan geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertijd zodanig is dat naar eisen van redelijkheid en billijkheid van de klant niet langer kan worden gevergd de overeenkomst in stand te laten. Ontbindt de klant de overeenkomst dan vloeit daaruit voor LiaB geen verplichting voort tot het vergoeden van enige schade.
  Indien het aan de klant te wijten is dat de door hem gekochte/bestelde artikelen niet kunnen worden afgeleverd, zal LiaB deze artikelen voor rekening en risico van klant opslaan. De daarmee samenhangende kosten komen voor rekening van de klant.
 3. Betaling: tenzij uitdrukkelijk anders vermeld gelden onze prijzen in euro, inclusief BTW, en exclusief andere overheidsheffingen, kosten van transport/verzending, op- en overslag, verzekering en kwaliteitscontroles. Betalen kan met Bancontact, Ideal, Visa, Mastercard en bankoverschrijving.
  Niet of onvolledig betaalde bestellingen worden na 14 dagen automatisch geannuleerd. De eventueel reeds onvolledig betaalde bedragen zullen terug op de rekening van de klant gestort worden, zonder interest of andere extra vergoeding.
 4. Waarborg: De door LiaB aangeboden producten worden met de grootste zorg en volgens de hoogste kwaliteitsstandaarden vervaardigd. LiaB waarborgt de deugdelijkheid van de geleverde producten conform de wettelijke bepalingen terzake.
  Zichtbare gebreken dienen aan LiaB op straffe van verval te worden gemeld binnen de 7 kalenderdagen volgend op de levering. Verborgen gebreken dienen op straffe van verval te worden gemeld binnen een termijn van 1 maand na vaststelling ervan door de klant. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.
  De melding van gebreken dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven of via email. Het product in kwestie dient onverwijld teruggestuurd te worden.
  Geen enkele waarborg geldt voor defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
  De waarborg is beperkt tot het, naar keuze van LiaB, herstellen, vervangen, of terugbetalen van de gebrekkige artikelen. De vervanging van artikelen impliceert de herlevering, exclusief verzendingskosten.
 5. Aansprakelijkheid: LiaB is niet aansprakelijk indien zaken niet geschikt blijken voor het doel waarvoor de klant deze heeft gekocht (normaal gebruik buiten beschouwing gelaten). De klant dient zich derhalve omtrent geschiktheid van zaken voor het doel dat hij daarmee beoogd tevoren op de hoogte te stellen.
  Bij de levering van leder is LiaB nooit aansprakelijk voor kleurverschillen, noch voor afwijkingen die inherent zijn aan het natuurproduct leder (zoals nervatuur, oppervlakte structuur, edm.). Indien het gaat om geverfde artikelen aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor het door opdrachtgever opgeven van onjuiste kleurnummers. Getoonde monsters zijn steeds doorsnee monsters.
  De aansprakelijkheid van LiaB is beperkt tot het bedrag van de onderhavige transactie. LiaB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor indirecte, noch voor gevolgschade.
 6. Herroepingsrecht: de koper heeft recht op de wettelijke herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na levering van het goed. Indien de koper gebruik maakt van dit herroepingsrecht dan dient hij/zij binnen die 14 kalenderdagen LiaB daarvan schriftelijk (aangetekend schrijven of email) op de hoogte te brengen.
  Nadat de koper LiaB op de hoogte heeft gebracht, dient de koper de goederen, in oorspronkelijke staat, zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen de 14 dagen terug te bezorgen aan LiaB. De kosten hiervoor zijn ten laste van de koper.
  Zodra de goederen in hun oorspronkelijke staat terug zijn bezorgd, zal LiaB de ontvangen betalingen, inclusief de oorspronkelijke verzendkosten, terugbetalen.
  Goederen die specifiek voor de koper ontworpen zijn, worden niet teruggenomen en de koper kan hier geen beroep doen op het herroepingsrecht.
 7. Eigendomsvoorbehoud: de geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van LiaB. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van LiaB te wijzen (bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen).
 8. Overmacht: alle gevallen van overmacht ontslaan LiaB van haar aansprakelijkheid voor wat betreft het niet uitvoeren van haar verplichtingen. In geval van overmacht is LiaB gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd hetzij als gevolg van overmacht op te schorten, hetzij te annuleren zonder dat LiaB gehouden is tot betaling van een schadevergoeding. ‘Overmacht’ doelt in deze context op iedere gebeurtenis waar LiaB redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, vertragingen of onderbrekingen in het vervoer, oorlogsdaden, oproer, brand, bevelen, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaalschaarste, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, daden van derden etc. 
 9. Nietigheid – verzaking: de nietigheid van één van de bepalingen van de overeenkomst/de algemene voorwaarden zal op geen enkele wijze het afdwingbaar karakter van de andere bepalingen aantasten. De partijen komen overeen dat indien, en in de mate dat, er zou worden vastgesteld door een bevoegde gerechtelijke of administratieve overheid dat een bepaling van de overeenkomst/de algemene voorwaarden onwettig, nietig of niet uitvoerbaar is, deze bepaling zal vervangen worden door een bepaling die wel wettig, geldig en uitvoerbaar is en de intentie van de partijen zo dicht mogelijk benadert.
  Het nalaten op gelijk welk moment door LiaB om één van de in deze Algemene Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.
 10. Klachten en geschillen: in geval van geschil over een overeenkomst tussen de klant en LiaB, zullen uitsluitend de rechtbanken van het Gerechtelijk Arrondissement Mechelen bevoegd zijn. Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
  De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
  De klant beschikt steeds over de mogelijkheid om eventuele klachten voor te leggen aan de Belgische Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) of het Europese Online Dispute Resolution-platform (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.show ). Dit met het oog op het bereiken van een minnelijke oplossing.

Publicatiedatum: (versie 03 – 05/07/2022)